• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 1 year, 7 months ago

    รายงานผลการดำเนินงาน
    โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

    โครงการย่อย โครงการพัฒนาพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
    รายวิชาสู่สากล สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา