• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 1 year, 7 months ago

    รายงานผลการดำเนินงาน
    โครงการปรับปรุงหลักสูตรเก่าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
    โครงการย่อย โครงการปรับปรุงหลักสูตรเก่าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
    หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา