• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 1 year, 10 months ago

    รายงานผลการดำเนินงาน
    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    ในการทำงาน
    โครงการย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
    และนวัตกรรมการศึกษา