• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 1 year, 7 months ago

    โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
    โครงการย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    สู่ไทยแลนด์ 4.0