• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 2 years, 6 months ago

    โครงการ “เพิ่มศักยภาพครูในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนดลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
    ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์