• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 2 years, 6 months ago

    พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ โดมเทศบาลรมย์บุรี