• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 2 years, 6 months ago

    พิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
    ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์