• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 1 year, 8 months ago

    ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ ที่ อว. 7434/1108 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในทีมงานของ ท่าน ผศ. ดร. จาริณี ม้าแก้ว และ ดร. สรรเพชร เพียรจัด ดร. จตุรพัฒน์ สมัปปิโต