• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 1 year, 8 months ago

    คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการเขตกรรมครามเพื่อผลิตเนื้อครามคุณภาพสูง จากวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การปลูกครามด้วยระบบอินทรีย์
    กิจกรรมที่ : 6 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาเนื้อครามและบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงพาณิชย์ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    กับบทบาทนักวิจัย วิทยากร เดินแบบผ้าคราม