• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 1 year, 8 months ago

    การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลไมโครสโคปกำลังขยายสูงเพื่อดูชิ้นงานทางชีวภาพและวัสดุศาสตร์ เครื่อง Digital Microscope Leica DVM6 เป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอที่นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในกระบวนการถ่ายภาพ ทำให้มีคุณสมบัติสามารถซูมภาพจากชิ้นงานขนาดเล็กให้มีการแจกแจงรายละเอียดด้วยกำลังขยายสูงปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ได้มากถึง 2,000 เท่า ตัวอย่างที่นำไปวัดคือ ผงสีธรรมชาติ Indigo dye ที่ treat ด้วยสภาวะเร่ง และวัสดุผ้าฝ้ายที่ถูกย้อมด้วยผงครามที่ผ่านการเก็บในสภาวะเร่ง และเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการเตรียมผงสีด้วยวิธีการDrying ที่อุณหภูมิต่างๆ