• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 1 year, 8 months ago

    การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย อาจารย์ของสาขาวิชาพานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี 4 ศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ โดยคุณเด่นชัย วงศ์ศรีแก้ว นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ ALC ได้บรรยายให้ความรู้นำชมห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ที่ได้รับมาตรฐาน ISO และเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่รองรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร น้ำ ดิน ผลิตภัณฑ์การเกษตร และอื่นๆ
    # Analytical Laboratory Center