• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 1 year, 8 months ago

    การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย สอดคล้องกับเอกลักษณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” คณะอาจารย์นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร บูรณาการร่วมศาสตร์ลงพื้นที่การสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อและวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชน ใกล้ภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ (ชุมชนบ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย ชุมชนบ้านโคกใหญ่ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชุมชนบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างสรรค์เชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเขตชีวมณฑลภูเขาไฟทั้ง 6 ลูกในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) งบประมาณปี 2563