ค่ายฟิสิกส์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20สิงหาคม 2562
%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2