1. Home
 2. สมาชิก

สมาชิก

remove all

Members directory

 • active 8 hours, 23 minutes ago

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด - "ลงพื้นที่ประชุมวางแผนงาน แจกแจงหน้าที่รับผิดชอบ U2T BCG ต.สระแก้ว อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมตำบลสระแก้ว"View

 • active 17 hours, 21 minutes ago

  สถิตรัตน์ รอดอารี - "แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562"View

 • active 22 hours, 44 minutes ago

  ปฎิมา จันทร์นวล - "เสนอชื่อเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ (ก.อ.ม.) และเลือกผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน​และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน​ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจริ […]"View

 • active 22 hours, 48 minutes ago

  เก่ง จันทร์นวล

 • active 1 day, 9 hours ago

  นิธินันท์ มาตา - "โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ที่ได้ให้ความรู้แก่นั […]"View

 • active 1 day, 18 hours ago

  ชนัดดา รัตนา - "ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประกันคุณภาพของสำนักงานบริการวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 "View

 • active 5 days, 12 hours ago

  ผศ.ดร. ศรัญญา มณีทอง - "การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T เฟส 2"View

 • active 6 days, 19 hours ago

  กิตติคุณ บุญเกตุ - "พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กันยานน 2563 ณ อาคาร 23 ชั้น 6"View

 • active 1 week ago

  ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ - "กีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #พนมรุ้งเกมส์ 13 มีนาคม 2562"View

 • active 1 week, 4 days ago

  วิริญรัชญ์ สื่อออก - "16 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ การใช้เครื่อง pH meter ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ"View

 • active 1 week, 4 days ago

  ชนิตา บุตรรัตนะ - "อัพเดทแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมิน และใบรับรองการเข้าเล่ม Link: https://sites.google.com/view/isphysics/project"View

 • active 1 week, 5 days ago

  สิริณี จิรเจษฎา - "เพราะเหตุใดสบู่ถึงฆ่า corona virus ได้ ?"View

 • active 1 week, 5 days ago

  สำคัญ ฮ่อบรรทัด - "เข้าร่วมโครงการอบรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์"View

 • active 2 weeks, 1 day ago

  ณปภัช วรรณตรง

 • active 2 weeks, 3 days ago

  คณิตตา ธรรมจริยวงศา - "8 กรกฎาคม 2564 : นำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงปี 2565) ในที่ประชุมกรรมการวิชาการ"View

 • active 3 weeks, 1 day ago

  รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ - "เข้าร่วมโครงการไหว้ครู สู่ขวัญรับน้อง"View

 • active 1 month ago

  สุวรรณา จันคนา - "เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์"View

 • active 1 month ago

  วรุตม์ คุณสุทธิ์ - "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562"View