1. Home
  2. Docs
  3. 3593104 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Quantitative Analysis)

3593104 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Quantitative Analysis)

3593104 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Quantitative Analysis)

สื่อประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ รหัส 3593105 เป็นสื่อประกอบการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

สำหรับปัญหาในทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านการผลิต อาทิปัญหาในการกำหนดสัดส่วนในการผลิต การจัดการสินค้าคงเหลือ การวางแผนโครงการ ปัญหาแถวคอย ปัญหาการขนส่ง รวมไปถึงปัญหาด้านการตลาด การตัดสินค้าใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การเลือกกลยุทธ์ในการแข่งขัน เป็นต้น

ดังนั้นสื่อประกอบการสอนนี้ได้นำเสนอตัวแบบเชิงปริมาณต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ จึงได้เนื้อหาแบ่งเป็น 10 เรื่อง ประกอบไปด้วย ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง การวางแผนและควบคุมโครงการ ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ และตัวแบบการขนส่ง โดยได้มีการยกตัวอย่างในแต่ละเนื้อหาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดติดต่อผู้เขียนเพื่อนำไปพัฒนาสื่อประกอบการสอนให้ดียิ่งขึ้น และขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย