1. Home
  2. Docs
  3. แผนบริหารการสอน วิชา การสร้างแบบจำลองภัยพิบัติ (Disaster Modeling)

แผนบริหารการสอน วิชา การสร้างแบบจำลองภัยพิบัติ (Disaster Modeling)

แผนบริหารการสอน วิชา การสร้างแบบจำลองภัยพิบัติ (Disaster Modeling)

แบบจำลองภัยพิบัติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การจัดการเหตุฉุกเฉิน การทดลองกระบวนการเกิดของภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบ การเตรียมการป้องกัน การตัดสินใจ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ