1. Home
  2. Docs
  3. แผนบริหารการสอนวิชา การจัดการสินค้าคงคลัง ปีการศึกษา 2/2561

แผนบริหารการสอนวิชา การจัดการสินค้าคงคลัง ปีการศึกษา 2/2561

แผนบริหารการสอนวิชา การจัดการสินค้าคงคลัง ปีการศึกษา 2/2561

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการสินค้าคงคลัง องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคในการควบคุมสินค้าคงคลังโดยวิธีต่างๆ การหาปริมาณของสินค้าคงคลังที่ประหยัด การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนทรัพยากรการผลิต การผลิตทันเวลาโดยเน้นถึงกิจการที่มีความซับซ้อนพอประมาณจนถึงความซับซ้อนมาก ตลอดจนการนำหลักการไปดัดแปลงใช้ การศึกษาหลักการจัดการคลังสินค้า ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า การพยากรณ์ การคำนวณพื้นที่จัดเก็บสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง และการนำหลักการจัดการคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้