1. Home
 2. Docs
 3. แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์

เนื้อหา

 1. การจำแนกประเภทของจุลินทรีย์
 2. แบคทีเรีย
 3. ไวรัส
 4. ฟังไจ
 5. โปรโตซัว

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจำแนกประภทของจุลินทรีย์ได้
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างของแบคทีเรีย ไวรัส ฟังไจ โปรโตซัว และสาหร่ายได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน
 2. ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา ตามลำดับหัวข้อประกอบคำบรรยาย และ PowerPoint
 3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1
 4. ตอบคำถามทวนประจำบทที่ 1
 5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ

สื่อการเรียนการสอน

 1. การบรรยายโดยมีข้อความและภาพประกอบผ่านโปรแกรม PowerPoint
 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 3. คำถามทบทวนประจำบทที่ 1
 4. บทความทางวิชาการ

การวัดและประเมินผล

 1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบคำถามระหว่างบรรยายได้
 2. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
 3. ตรวจการคำถามทบทวนประจำบทที่ 1
 4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
 5. ประเมินผลการนำเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์