1. Home
  2. Docs
  3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 1164503

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 1164503

คณะครุศาสตร์’s Docs เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 1164503

คำนำ

เอกสารคำสอนรายวิชาวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 1164503 ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยผู้เขียนเรียบเรียงเอกสารคำสอนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

เอกสารคำสอนชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 10 บทโดยประกอบด้วยเนื้อหาวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการสอน ศาสตร์การสอน และความรู้ที่จำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ บทเรียนจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ กลยุทธ์การสอนแบบร่วมสมัย และการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การเลือกสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ ตลอดจนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และการวางแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและสืบค้นจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้เขียนหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้นำมาอ้างอิง และขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ในการวิจัยภาคสนามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์จากเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ตามสมควร

เทพพร โลมารักษ์

สิงหาคม 2565