1. Home
  2. Docs
  3. สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบกราฟิก

สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบกราฟิก

สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบกราฟิก

ศึกษาหลักการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบกราฟิกด้วยสื่อดิจิตอล การสร้างผลงานออกแบบ และปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบ ในลักษณะสื่อผสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์