1. Home
  2. Docs
  3. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (GEO-INFORMATION FOR TAXMAP AND ASSET)

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (GEO-INFORMATION FOR TAXMAP AND ASSET)

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (GEO-INFORMATION FOR TAXMAP AND ASSET)

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความรู้เกี่ยวกับการอ่านขอบเขตการปกครองจากท้ายประกาศ การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตและการค้นหาภาพถ่ายดาวเทียมจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่แม่บท การเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมและการทำแผนที่ภูมิประเทศในพื้นที่ศึกษา การออกเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ไฟล์แนบ