1. Home
  2. Docs
  3. ตัวอย่างการออกแบบบันทึกผลการทดลองเรื่องการใช้เครื่องวัดละเอียด เพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการออกแบบบันทึกผลการทดลองเรื่องการใช้เครื่องวัดละเอียด เพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการออกแบบบันทึกผลการทดลองเรื่องการใช้เครื่องวัดละเอียด เพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้