1. Home
  2. Docs
  3. คลินิกนอกเวลา ปีการศึกษา 2563 ภาคที่ 2

คลินิกนอกเวลา ปีการศึกษา 2563 ภาคที่ 2

คลินิกนอกเวลา ปีการศึกษา 2563 ภาคที่ 2

ให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การเรียน กิจกรรมที่จัดในสาขาวิชา เพื่อน และปัญหาส่วนตัว