1. Home
  2. Docs
  3. การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก รหัสวิชา 5564601 นี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนขึ้นโดยยึดแนวทางการออกแบบตามมาตรฐานสาหรับอาคารไม้และมาตรฐานสาหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design : ASD) มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ตลอดจนสามารถนาไปออกแบบเพื่อหาขนาดโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 12 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ความรู้เกี่ยวกับไม้ ส่วนโครงสร้างไม้รับแรงดัด ส่วนโครงสร้างไม้รับแรงดึงและแรงอัดตามแนวแกน รอยต่อโครงสร้างไม้ โครงหลังคาไม้ความรู้เกี่ยวกับเหล็กโครงสร้าง ส่วนโครงสร้างเหล็กรับแรงดึงตามแนวแกน ส่วนโครงสร้างเหล็กรับแรงอัดตามแนวแกน ส่วนโครงสร้างเหล็กรับแรงดัด รอยต่อโครงสร้างเหล็ก และโครงหลังคาเหล็ก นอกจากนี้ในแต่ละบทผู้เขียนยังได้ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางและฝึกฝนให้เกิดความชานาญใน การออกแบบ

เนื้อหาเพิ่มเติม