1. Home
  2. Docs
  3. การทำความเข้าใจผู้ป่วยทางจิตเวช CASE FORMULATION IN PSYCHIATRY

การทำความเข้าใจผู้ป่วยทางจิตเวช CASE FORMULATION IN PSYCHIATRY

การทำความเข้าใจผู้ป่วยทางจิตเวช CASE FORMULATION IN PSYCHIATRY

เป็นกระบวนการอธิบายที่มาที่ไปของอาการช่วยให้เข้าใจกระบวนการทางจิตใจที่ทำให้เกิดอาการเบื้องต้น

โรคจิตเวชโรคหนึ่งๆ มีอาการดังที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การวินิจฉัย แต่ที่มาที่ไปในคนไข้แต่ละคนแตกต่างกัน

เมื่อที่มาที่ไปต่างกัน รายละเอียดของการรักษาบางประการก็ต่างกันไปด้วย