1. Home
  2. กิจกรรม
  3. บริการวิชาการ
  4. Page 14

หมวดหมู่: บริการวิชาการ

  • การได้รัลเชิญเป็นวิทยกรภายใน หรือภายนอกมหาวิททยาลัย
  • หน่วยงานที่เป็นวิทยากร
  • จำนวนโครงการบริการทางวิชาการที่เป็นคณะกรรมการ
  • การได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรการสอบวิทยานิพนธ์/ผู้ประเมิน Peer Review/ผู้เชี่ยวชาญ