คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายอาทิตย์ แจ้งสว่าง สาขาวิชาอังกฤษ และ นางสาวสุธิตา โถนสูงเนิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Seed Project ปี 4 เรื่อง My Future Hometown โครงการนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มุ่งหวังเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ผ่านการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม พัฒนาจิตสำนึกรักบ้านเกิด มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำเสนอความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน โครงการ Seed Project ปี 4 จัดขึ้นใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยคณะดำเนินงานได้กำหนดจัดโครงการใน รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ความคิดเห็น