โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณห้องประชุมเช้าอินทนิล 2 ชั้น 2 ตึก 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น