การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (OBE)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปรัชญาลัยชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น