โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2567
จัดโดยทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่2 ชั้น1 อาคาร18 ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน วิทยากรภาคทฤษฎีให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน อีกทั้ง นายสุพจน์ อะนันต์ และนายประเสริฐ รุ่งเรือง วิทยากรภาคปฏิบัติ ให้ความรู้น้องๆ ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ อีกด้วย
พลังงานนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยดูแลส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในระหว่างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานเป็นเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว เป็นนโยบายและหลักการที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นแกนนำในการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ในการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียพลังงาน

ความคิดเห็น