กิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น