โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการสร้างสรรค์สื่อยุคดิจิทัล” ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน  2567 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

ความคิดเห็น