อบรม The Rise of AI-powered Location Analytics

เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และข้อมูล Location ที่จะช่วยทำให้เห็นมิติใหม่ๆ สามารถหา Pattern หรือหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูล ทำให้การคาดการณ์และผลการวิเคราะห์แม่นยำมากขึ้น ผ่านโมเดลพร้อมใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมหรือกระบวนการที่ซับซ้อน เช่น โมเดลที่ช่วยค้นหาวัตถุที่สนใจ จำแนกประเภทข้อมูลเชิงพื้นที่อัตโนมัติ วิเคราะห์หากลุ่มก้อน (Cluster) ของข้อมูล และทำนายข้อมูลในอนาคตเชิงพื้นที่ (Predictive Analytics)

Highlight ที่จะได้พบใน Webinar
• Challenge ของการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน
• เปิดประสบการณ์การผสานการวิเคราะห์ข้อมูล AI + Location = GeoAI พร้อมแนะนำความสามารถของเทคโนโลยี GeoAI ที่จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์ไปอีกขั้น
• กรณีศึกษาที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ GeoAI เพื่อการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน Sustainability
– การจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– การวิเคราะห์หา Cluster ของการเผาไหม้/ภัยฝุ่น
– การคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยจากโรคภัยในอนาคต (Predictive Analytics)
– การนำ AI มาช่วยหาปัจจัยที่ส่งผลสำหรับการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม (AI-assisted Site Selection)
– การวิเคราะห์หรือค้นหาพื้นที่ที่มีแผง Solar Cell จากภาพถ่ายทางอากาศ

วันที่ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ความคิดเห็น