วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บรรยายหัวข้อการใช้งานพื้นฐานเทคโนโลยี AI ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ความคิดเห็น