วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าวิจัยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund (FF) ในระบบ NRIIS ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ความคิดเห็น