วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์และครูพี่เลี้ยงของการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ณ ห้องประชุมเฟี่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเแลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาชิราลงกรณ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์

ความคิดเห็น