ได้ร่วมประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร (อาคาร ๑๙ ชั้น ๒) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น