วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล Big Data มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17201 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น