อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรตามเกณฑ$ AUN-QA Version 4 วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567

ความคิดเห็น