ช่วยเหลือและประสานงานให้กับนักศึกษาชาวจีน ระดับบัณฑิตศึกษาอยาางสม่ำเสมอ เช่น รับส่งไปโรงพยาบาลและแปลภาษาให้ชาวจีน  

และประสานงานเรื่องโรงแรมที่พัก เช่น แปลกฎระเบียบโรงแรม

ความคิดเห็น