วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ปี 2567 ในรายวิชา “สู่ความสำเร็จ คณิต ภาค ก” และวิชา “สมการเชิงอนุพันธ์” ซึ่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet สำหรับการวิพากษ์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

  • รศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์ขวัญชนก กิจเธาว์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ดร.ธนพล อาจจุฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น