วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

ความคิดเห็น