วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 รับฟังและเสนอแนะการนำเสนอค่ายคณิตศาสตร์ 2567 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งสองหมู่เรียน ร่วมกับ ผศ.ดร.เขมิกา อารมณ์ โดย

  • หมู่ที่ 1 ธีม “ฟาร์มสัตว์”
  • หมู่ที่ 2 ธีม “ดิน น้ำ ลม ไฟ ป่าไม้”

แต่ละหมู่เรียนจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นระดับชั้นและสาระสำคัญของคณิตศาสตร์ มีการนำเสนอกิจกรรม สื่อการสอนในกิจกรรม

สนใจติดต่อค่ายที่ : https://www.facebook.com/mathcampbru

ความคิดเห็น