วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ Internet of things (IoT) เพื่อการผลิตพืชผักในโรงเรือน” จัดโดย สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ความคิดเห็น