โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid”

ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

จัดโดยงานอนุรักษ์พลังงาน

ความคิดเห็น