วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมโครงการผลึกกําลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM โดยใช้บอร์ดเกม BATTLE OF THE NUMBERS โดยสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ Concent Edu จัดกิจกรรม Creative Math Competition โดยใช้บอร์ดเกม Battle of the Numbers (B.O.N) จากประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ (Korea Foundation for the Advancement Science & Creativity: KOFAC) และมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จัดอบรบรมแนะนำบอร์ดเกมและวิธีการเล่นบอร์ดเกม Battle of the Numbers (B.O.N) ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นวิทยากรในโครงการ
และวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จัดอบรบรมแนะนำบอร์ดเกมและวิธีการเล่นบอร์ดเกม Battle of the Numbers (B.O.N) ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา คุณครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียน​สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ โรงเรียนบ้านโคกระกา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านตะโก โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ โรงเรียนพุทไธสง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนสะแกพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองเอียน โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน และจัดการแข่งขัน Creative Math Competition แข่งขันกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียน​สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
📢 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้สมาคม IAFSW โดย อาจารย์ดวงสมร คล่องสารา อุปนายกสมาคม IAFSW ได้มอบบอร์ดเกม Battle of The Numbers ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อใช้ในการจัดอบรมและจัดการแข่งขันบอร์ดเกม
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ STEAM ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแบบองค์รวม และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบ Gamification เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน จำนวนเฉพาะ จำนวนกำลังสอง จำนวนกำลังสาม พหุคูณ และตัวประกอบ พัฒนาทักษะการคำนวณ สร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) รวมถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) จนทำให้นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมและวิชาอื่นของนักเรียนต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็น