โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการย่อยที่ 3 การขับเคลื่อนทันทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Capital Driven to Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |||||
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.30 น. ที่ ห้องจิตตปัญญา 3 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) มรภ.บร.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ประธานดำเนินงานโครงการพลิกโฉมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณาจารย์ประจำตำบล และผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพลิกโฉมฯ มรภ.บร. จากจำนวน 7 ตำบล ซึ่งมีจำนวนของผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อนำทักษะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การสร้างยอดขายให้โตด้วย Facebook, การสร้างตัวตนและการนำเสนอข้อมูลด้วย Youtobe, การปิดการการขายง่ายๆ ด้วย Chatbot, การตลาดแบบใหม่ด้วย Metaverse เพื่อการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Capital Driven to Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และอาจารย์เขมจิรา จิตตะยโศธร ซึ่งการอบรมฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
🟣กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย (ตำบลเจริญสุข, ตำบลนาโพธิ์, ตำบลลำดวน ตำบลโคกสะอาดและตำบลกลันทา)
🟡กลุ่มที่ 2 กลุ่มการออกแบบบรรจุภัณฑ์และของใช้ (ตำบลหนองบอน และตำบลโคกเหล็ก)

ไฟล์แนบ

jpg โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขนาดไฟล์ 59 KB | จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง

jpg 27

ขนาดไฟล์ 45 KB | จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง

jpg 28

ขนาดไฟล์ 41 KB | จำนวนดาวน์โหลด 8 ครั้ง

ความคิดเห็น