เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Kon chang paradise Hill หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด

ความคิดเห็น