ดนตรีแรกทายม์ อิทพลทางดนตรีแจ๊สในยุคแรกเริ่ม

Ragtime, the Influence of the Early Jazz

รพีพล หล้าวงษา [1]
Rapeepol Lawongsa

บทคัดย่อ

 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของแนวดนตรีแรกทายม์ ในหลากหลายมุมมองของนักวิชาการจากหลากหลายสมติฐาน  2. เพื่อศึกษาชีวประวัติของ สกอต จอปลิน (Scott Joplin) และ 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงและสังคีตลักษณ์ในแนวดนตรีแรกทายม์ จากบทเพลง เมเปิ้ล ลีฟ แรก (Maple Leaf Rag) ผลพบว่า 1.) แรกทายม์เป็นวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองของชาวอเมริกันผิวสี ลักษณะเด่นของดนตรีมีความขัดกันของจังหวะบนพื้นฐานจังหวะมาร์ช    ใช้บรรเลงกับเปียโน อยู่ในช่วงปี ค.ศ.1895-1918 2.) สกอต จอปลิน ได้รับฉายาราชาแห่งดนตรีแรกทายม์ และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อแนวดนตรีแจ๊สในยุคแรกเริ่ม ผลงานชิ้นแรก คือ เดอะ เกร็ท ครัช คอลลิชั่น (The Great Crush Collision) แต่งให้กับเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุการณ์รถจักรไอน้ำชนกัน ผลงานโด่งดัง เช่น เมเปิ้ล ลีฟ แรก, ดิ เอ็นเตอร์เทนเนอร์ (The Entertainer) และพายแอปเปิ้ล แรก (Pineapple Rag)  3.) แรกทายม์ใช้เทคนิคการบรรเลงสไตรด์เปียโน (Stride Piano) ที่มาของคำว่า แรก (Rag) และจากการวิเคราห์สังคีตลักษณ์บทเพลง เมเปิ้ล ลีฟ แรก พบรูปแบบฟอร์ม A A’ B B’ A” C C’ D D’ ซึ่งเป็นฟอร์มตายตัวคล้ายกับดนตรีคลาสสิก สามารพบเห็นได้ในบทเพลงแรกทามย์ทั่ว ๆ ไป

คำสำคัญ : แรกทายม์, ประวัติศาสตร์ดนตรี, ดนตรีแจ็ส

Vol. 6 No. 1 (2024): January – April
Link : Ragtime, the Influence of the Early Jazz

ความคิดเห็น