โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #การสร้างและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการย่อยที่ 3 การขับเคลื่อนทันทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Capital Driven to Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #การสร้างและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการย่อยที่ 3 การขับเคลื่อนทันทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Capital Driven to Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |||||
ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ที่ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มรภ.บร.
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศิราณี จุโฑปะมา ประธานดำเนินงานโครงการพลิกโฉม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณาจารย์ประจำตำบล และผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพลิกโฉมฯ มรภ.บร. จากจำนวน 7 ตำบล ซึ่งมีจำนวนของผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อนำทักษะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องบรรจุภัณฑ์หับการออกแบบให้ตรงเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และโดยใจผู้บริโภค เทคนิคในการพัฒนบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Capital Driven to Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
โดยการอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |||||
ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ที่ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มรภ.บร.
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศิราณี จุโฑปะมา ประธานดำเนินงานโครงการพลิกโฉม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณาจารย์ประจำตำบล และผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพลิกโฉมฯ มรภ.บร. จากจำนวน 7 ตำบล ซึ่งมีจำนวนของผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อนำทักษะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องบรรจุภัณฑ์หับการออกแบบให้ตรงเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และโดยใจผู้บริโภค เทคนิคในการพัฒนบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Capital Driven to Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
โดยการอบรมฯ

ไฟล์แนบ

jpg โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขนาดไฟล์ 65 KB | จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง

jpg โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขนาดไฟล์ 50 KB | จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง

jpg 38

ขนาดไฟล์ 45 KB | จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง

jpg 39

ขนาดไฟล์ 51 KB | จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง

ความคิดเห็น